Algemene verkoopvoorwaarden

Belgisch recht - Moet worden ondertekend voordat de klant toegang krijgt tot de voorzieningen Bijgewerkt tot 06.11.2023 INLEIDING Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de “AVV” genoemd) zijn van rechtswege van toepassing op elke verkoop van diensten (zie artikel 1) geleverd in alle boulderzalen van Arkose Belgium (hierna de “Zalen” of “Climbing Loft” genoemd) gesloten tussen de klant (hierna het “Lid” genoemd) en de onderneming Arkose Belgium (hierna de “Onderneming” genoemd). Elke verkoop impliceert de voorafgaande aanvaarding van deze AVV door het Lid door ze te ondertekenen bij het afsluiten van het contract in de vestiging. Het Lid erkent deze dus te hebben gelezen alvorens een bestelling te plaatsen en ze zonder voorbehoud en volledig te aanvaarden. De toepasselijke AVV zijn die AVV die van kracht zijn op de dag van de verkoop. Alle bepalingen ervan annuleren en vervangen de eventuele bepalingen die eerder door het Lid werden aanvaard. De Onderneming behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk gewenst moment aan te passen of te wijzigen en op haar website te publiceren. Het Lid erkent ook kennis te hebben genomen van het huisreglement (hierna het “HR” genoemd) dat een aanvulling vormt op deze AVV en waarin de voorwaarden voor toegang tot de voorzieningen en de basisregels voor het gebruik ervan worden beschreven. Het HR omvat alle instructies die in de Zalen uitgehangen zijn. Het Lid verbindt zich ertoe die zonder voorbehoud na te leven. Het HR kan op elk moment worden gewijzigd en de wijzigingen worden aan het Lid gecommuniceerd door ze uit te hangen in de Zalen of te publiceren op de webpagina van elke Zaal. Deze AVV kunnen eveneens worden aangevuld met bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op specifieke diensten aangeboden door Arkose Belgium en die eveneens vooraf moeten worden goedgekeurd door het Lid. Arkose Belgium behoudt zich het recht voor om deze AVV op elk gewenst moment aan te passen of te wijzigen en op zijn website te publiceren. De AVV zijn ook van toepassing op elk bezoek aan de andere vestigingen van de groep Arkose&co, behoudens eventuele lokale voorschriften betreffende consumentenbescherming die van deze voorwaarden kunnen afwijken.

Artikel 1 – DIENSTEN EN BETALINGSVOORWAARDEN Het Lid koopt een van de Diensten die hieronder worden beschreven. Zodra het Lid de voorzieningen van de Climbing Loft bezocht heeft en kennis heeft genomen van (1) deze AVV, (2) het bijbehorende huisreglement, (3) de aangeboden diensten en (4) eventuele bijzondere voorwaarden die op deze

diensten van toepassing zijn, koopt het Lid een van onderstaande diensten tegen het tarief dat van kracht is op de dag van de verkoop. De geldende tarieven zijn inclusief alle belastingen. Ze zijn terug te vinden bij de receptie of op de website van de Climbing Loft waar het Lid een bestelling plaatst. De Onderneming behoudt zich het recht voor om haar prijzen op elk gewenst moment te wijzigen. Contracten die door het Lid worden afgesloten, zijn persoonlijk en niet overdraagbaar. Voordeeltarieven zijn van toepassing op vertoon van een bewijsdocument dat geldig is op de dag van aankoop, dus een identiteitskaart voor jongeren onder 18 jaar, een studentenkaart, een kaart voor werkzoekenden, brandweerlieden of militairen. Het Lid kan de details van zijn bestelling en bijbehorende documenten vinden in zijn Klantenaccount. Als de dienst bedoeld is voor minderjarigen jonger dan 12 jaar, dan moeten die worden begeleid door een ouder of wettelijke voogd. Ze hebben alleen toegang tot de klimzones voor volwassenen als hun Visarkose is goedgekeurd door een instructeur, maar de toegang blijft in dat geval beperkt tot de goedgekeurde moeilijkheidsgraad op de Visarkose. De ouder of wettelijke voogd van de minderjarige moet een formulier voor ouderlijke toestemming invullen, ondertekenen en er een kopie van het identiteitsbewijs aan toevoegen. Dit document wordt bij de bestelling overhandigd en is ook beschikbaar op de website van Arkose Belgium.

die gereserveerd volgens de voorwaarden vermeld in artikel 1.2 van deze AVV. De maandelijkse cursussen in het Abonnement worden gebruikt tussen de 1ste en 30ste dag van elke maand dus ze kunnen niet naar een volgende maand worden overgedragen. Wanneer het Abonnement ook twee beurten per maand omvat voor familieleden van het Lid die nog nooit in een Climbing Loft van Arkose hebben geklommen, dan kunnen die twee maandelijkse beurten worden gebruikt tussen de 1ste en 30ste dag van elke maand dus ze kunnen niet naar een volgende maand worden overgedragen. Het Lid moet elke keer mee aanwezig zijn en moet aan de receptie van de Zaal meedelen hoeveel beurten er in de huidige maand al gebruikt werden. Indien bij het Abonnement kortingen in de winkels en/of kantine & bar van Arkose inbegrepen zijn, dan zullen die worden toegepast op vertoon van de Arkose-kaart van het Lid. Ze mogen echter uitsluitend worden toegepast op de aankopen en consumpties van het Lid zelf en mogen in geen geval worden toegekend aan derden. Leden met een “Happy Hour”-Abonnement moeten zich strikt houden aan de toegangstijden die zijn voorzien voor het Abonnement in kwestie. Het Lid kan geen wijziging van zijn Abonnement eisen als Arkose Belgium de oorspronkelijk in het abonnement aangeboden diensten (sauna) wijzigt in het belang of voor de veiligheid van de Leden.

 • Forfait voor 1 of 10 beurten Een Lid kan voor elke beurt apart betalen, dus een “Forfait 1 sessie”, of een Forfait voor 10 beurten kopen, dus een “Forfait 10 beurten” met een onbeperkte geldigheidsduur. Elk Forfait moet op de dag van de Bestelling volledig worden betaald met bankkaart, cheque of contant geld. Na betaling is de inschrijving definitief, onherroepelijk en niet meer opzegbaar. Als het Lid besluit om zijn Forfait 10 beurten om te zetten in een jaarlijks of maandelijks Abonnement, dan wordt het saldo van de resterende beurten op zijn account afgetrokken van het bedrag van het nieuwe Abonnement.
 • Lessen en stages Tijdens het schooljaar worden aan volwassenen en kinderen klimlessen onder begeleiding aangeboden op basis van de duur, uren, prijzen en voorwaarden die worden getoond aan de receptie of op de website van de Zaal waar de inschrijving plaatsvindt. Op dezelfde manier worden tijdens de schoolvakanties ook klimstages georganiseerd voor kinderen. Lessen en stages voor kinderen worden per leeftijdscategorie georganiseerd. Tenzij anders overeengekomen met de Onderneming moet elk Lid op de dag van de eerste les de vereiste minimumleeftijd

hebben voor de lessen waarvoor het zich inschrijft want anders kan de inschrijving van rechtswege worden opgezegd door de Onderneming. Het Lid kan het uurrooster voor de lessen of stages waarvoor het zich heeft ingeschreven niet wijzigen, tenzij de Onderneming daar vooraf toestemming voor heeft gegeven. Lessen en stages worden op de dag van de inschrijving volledig betaald met bankkaart, cheque of contant geld. Na ontvangst van de betaling is de inschrijving van het Lid definitief, onherroepelijk en niet meer opzegbaar. Lessen voor een heel jaar (10 maanden) kunnen in 10 maandelijkse schijven worden betaald als het Lid een SEPA-mandaat voor domiciliëring en een overzicht van zijn bankgegevens indient. De eerste maandelijkse betaling wordt gedaan op de dag van inschrijving. De inschrijving wordt definitief en onherroepelijk op de datum van betaling van de eerste maandelijkse schijf en kan dus niet meer worden opgezegd vóór de vervaldatum, behalve in de gevallen bedoeld in artikel 3. In die gevallen vordert Arkose Belgium echter inschrijvingskosten ten bedrage van 1/10 de van het bedrag van het Abonnement.

 • Verjaardagsformule De Onderneming biedt verjaardagsformules voor kinderen aan op basis van de prijs, uren en beschikbaarheid die worden bepaald door elke Zaal die deze Dienst aanbiedt. Deze formule wordt op de dag van de bestelling volledig betaald met bankkaart, cheque of contant geld. Na betaling is de aankoop definitief, onherroepelijk en niet meer opzegbaar.

1.2 Studio Arkose Een Lid kan zich inschrijven voor yoga- en pilateslessen door elke sessie apart of een aantal sessies met onbeperkte geldigheidsduur te kopen. Deze Diensten worden op de dag van de inschrijving volledig betaald met bankkaart, cheque of contant geld. Na betaling is de inschrijving definitief, onherroepelijk en niet meer opzegbaar. Lessen kunnen door het Lid maximaal veertien dagen van tevoren worden geboekt bij de receptie van de Zaal waar de bestelling is geplaatst of op de website via het tabblad “Reserveren”. Na de boeking moet het geboekte tijdstip worden nagekomen. Wanneer een Lid drie keer niet komt opdagen, kan het twee weken lang geen volgende les boeken. De “Studio”-Diensten geven voor de gekochte Dienst toegang tot de ruimtes voor yoga- en pilateslessen en tot de fitness- en saunaruimtes van de Zalen waar deze Diensten beschikbaar zijn. De “Studio”- Diensten kunnen voor elke Zaal anders zijn. Artikel 2 – TOEGANGSVOORWAARDEN 2.1 De openingstijden van de Zalen zijn terug te vinden aan de receptie of op hun website. Leden worden op de hoogte gebracht van eventuele wijzigingen (bv.

Arkose Belgium – Ondernemingsnummer 0715.419.441 Terhulpensesteenweg 166 - 1170 Watermaal-Bosvoorde

zomerregeling, feestdagen ...), maar hebben hiervoor geen recht op een compensatie. 2.2 De toegang tot de Zalen gebeurt door middel van een persoonlijke en niet-overdraagbare kaart op naam die aan het Lid wordt overhandigd bij de bestelling. Deze kaart is betalend. Bij verlies of diefstal verbindt het Lid zich ertoe om de Onderneming onmiddellijk in te lichten. Er wordt een nieuwe kaart bezorgd tegen betaling van een nieuwe vergoeding. Het Lid moet diens kaart door een scanner aan de ingang van de Zaal laten scannen om toegang te krijgen. Het is ten strengste verboden om ze uit te lenen aan derden. 2.3 Klimschoenen zijn verplicht om toegang te krijgen tot de klimzones. Anders kan de toegang voor het Lid worden geweigerd. Elke Zaal verhuurt ook klimschoenen die het Lid kan gebruiken. 2.4 In de zalen voor toprope klimmen zijn klimgordels en een zekeringssysteem verplicht. Er mogen geen eigen touwen worden gebruikt. De Zaal stelt dit materiaal ter beschikking van het Lid. 2.5 Alle gehuurde of geleende materialen moeten in perfecte staat worden teruggebracht aan het einde van de sessie of aan het einde van de leen- of huurperiode. Materiaal dat beschadigd is of niet wordt teruggebracht, wordt gefactureerd aan het Lid. 2.6 Er zijn kluisjes voorzien waar de Leden hun persoonlijke spullen kunnen achterlaten tijdens de sessie. De Leden moeten die zelfstandig gebruiken. Ze moeten hun eigen hangslot meebrengen om ze op slot te doen. Ze moeten ervoor zorgen dat het gebruikte slot voldoende veilig is om diefstal te voorkomen en dat de locker vóór elke sessie goed afgesloten is. Waardevolle spullen mogen niet in het kluisje worden gelegd en moeten indien nodig bij de receptie van de Zaal worden achterlaten. Na afloop van de sessie moet de locker altijd leeg worden achtergelaten. 2.7 Het Lid moet niet alleen deze AVV en het HR maar ook alle regels en instructies naleven die mondeling worden gegeven of worden uitgehangen door het personeel van de Zaal, in het bijzonder op het gebied van gezondheid en veiligheid. Het Lid erkent dat de directie van de Zaal het recht heeft om alle bezoekers buiten te zetten wiens houding, gedrag of kleding de veiligheid van andere Leden in gevaar kan brengen of die een overtreding betekenen van de strafwet (diefstal, geweld, schade aan bezittingen of personen, ...) of van het HR of van de instructies van het personeel van de Zaal.

Artikel 3 – OPZEGGING – SCHORSING 3.1. Opzegging door Arkose Belgium Het Contract kan van rechtswege door Arkose Belgium worden opgezegd op basis van volgende gronden:

a) bij schending van de strafwetten en wetten ter bescherming van de rechten van derden, waarbij de opzegging gebeurt zonder voorafgaande kennisgeving of ingebrekestelling; b) wanneer er na veertien dagen nog geen reactie is gekomen op de formele kennisgeving van de intentie om deze clausule af te dwingen wegens niet-naleving van deze AVV of het HR. Tijdens deze periode heeft het Lid het recht om te reageren op de feiten die hem ten laste worden gelegd. Na die periode wordt het Contract beëindigd of met 14 dagen verlengd; c) bij niet-betaling: één wanbetaling leidt tot opschorting van de toegangskaart tot de situatie in orde gebracht is. Wanneer zich twee keer of vaker al dan niet na elkaar een betalingsachterstand voordoet, kan na opschorting van de toegangskaart het Contract worden beëindigd wanneer er na veertien dagen nog geen reactie is gekomen op de formele kennisgeving van de intentie om deze clausule af te dwingen. Alle door het Lid betaalde bedragen worden niet door de Onderneming terugbetaald. Bovendien kan de Onderneming ondanks zo’n opzegging nog steeds gerechtelijke stappen ondernemen als dat nodig wordt geacht, met name om de invordering te eisen van alle bedragen die het Lid nog verschuldigd is tot de vervaldatum van diens Contract. Ook bij definitieve sluiting van een Zaal buiten de regio Parijs kan het Contract door de Onderneming worden opgezegd als er geen andere Zaal ligt binnen een straal van 20 km van de Zaal die is gesloten. Het Lid zal dan via overschrijving het bedrag terugkrijgen dat pro rata wordt berekend op basis van de periode tussen de sluiting van de Zaal en het oorspronkelijk voorziene einde van zijn Contract of, in het geval van “Studio”- beurten of Forfaits voor 1 of 10 beurten, op basis van het aantal beurten dat op de datum van sluiting van de Zaal nog niet door het Lid gebruikt is.

3.2. Opzegging door het Lid 3.2.1 “Studio”-beurten en Forfaits “1 beurt” of “10 beurten” worden niet terugbetaald. 3.2.2 De andere Diensten worden voor een vaste en definitieve periode gekocht op het ogenblik van hun inschrijving en kunnen niet voortijdig worden opgezegd, behalve op vertoon van geldige bewijsstukken (doktersattesten, attesten van de werkgever ...) wanneer er sprake is van medische redenen, zwangerschap of het onvermogen om een sport te beoefenen gedurende meer dan 6 maanden, of beroepsredenen gerelateerd aan een verhuizing door overplaatsing naar een stad zonder vestiging van Arkose binnen een straal van 20 km en op voorwaarde dat deze beroepsredenen nog niet gekend waren op het moment dat de Dienst werd gekocht. De opzegging wordt van kracht na indiening van de bewijsstukken op het e-mailadres resiliation@arkose.com of via de klantenaccount van het Lid op de website https://arkose.com/espace- client/connexion. Het Lid zal via overschrijving een bedrag terugbetaald krijgen dat pro rata wordt berekend op basis van de resterende looptijd van de gekochte Dienst. 3.2.3 Het maandelijkse Abonnement kan mits een opzegtermijn van één (1) maand op elk moment worden opgezegd via een schriftelijk verzoek vanuit de klantenaccount van het Lid op de website https://arkose.com/espace-client/connexion of via e- mail aan resiliation@arkose.com. Deze periode kan worden verkort in de gevallen vermeld in artikel 3.2.2. 3.3 Opschorting 3.3.1 Op vertoon van een geldig doktersattest waaruit blijkt dat het Lid gedurende minstens één en maximaal zes maanden tijdelijk niet in staat is om zijn Contract uit te voeren (met uitzondering van “Studio”-beurten of het “Forfait 10 beurten”), kan het Contract telkens met blokken van één maand worden opgeschort of verlengd voor de periode vermeld op het doktersattest als Arkose Belgium hiervan zo snel mogelijk op de hoogte wordt gebracht door het bewijsstuk in te dienen op het e-mailadres resiliation@arkose.com of via de klantenaccount van het Lid op de website https://arkose.com/espace-client/connexion. Bij opschorting van het maandelijkse Abonnement gaat de domiciliëring van de lopende maand gewoon door en wordt die van de volgende maanden bevroren tot de datum waarop het Contract wordt hervat en die het Lid op voorhand aan de Onderneming zal bekendmaken volgens dezelfde voorwaarden. 3.3.2 Het Contract (alleen Abonnementen, lessen en stages) kan ook onder bovenstaande voorwaarden worden opgeschort of verlengd in geval van sluiting van de Zaal voor werkzaamheden of door overmacht. Bij een tijdelijke sluiting van minder dan twee weken wordt het abonnement niet opgeschort of verlengd.

Artikel 4 – VERZEKERING Arkose Belgium is niet aansprakelijk voor materiële of immateriële schade ten gevolge van een ongeval of verwonding van een Lid in een van de Zalen, met uitzondering van lichamelijk letsel waarvoor Arkose Belgium of diens personeelsleden aansprakelijk kunnen worden gesteld. Arkose Belgium is hiervoor bij AXA Insurance verzekerd met het nummer 6063830304. Elk Lid wordt verzocht een eigen verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af te sluiten om voor henzelf of een minderjarige die zij wettelijk vertegenwoordigen alle lichamelijke letsels (compensatie voor aantasting van de lichamelijke integriteit) of materiële schade te dekken

die zij kunnen lijden of aan derden kunnen veroorzaken in het kader van de activiteiten die vallen onder het Contract tussen hen en de Onderneming. Voorafgaand aan de aankoop van om het even welke Dienst moet het Lid een verzekeringspolis afsluiten bij een verzekeraar naar keuze of bij zijn huidige verzekeraar nagaan of hij in dit opzicht over de vereiste dekking beschikt. Artikel 5 – LICHAMELIJKE GESCHIKTHEID Sporten brengt risico's met zich mee. Het Lid moet zelf kunnen inschatten wat hij kan. Het Lid blijft altijd verantwoordelijk voor de manier waarop hij sport beoefent en voor de gemaakte keuzes in die context. Er zijn geen doktersattesten nodig. Arkose Belgium stelt elk Lid echter voor om te controleren of zijn conditie en gezondheidstoestand toelaten om in het algemeen te sporten en in het bijzonder te boulderen, waarbij een sprong op de matten altijd onvermijdelijk is.

Artikel 6 – PORTRETRECHT Arkose Belgium kan ter goedkeuring van de inschrijving een pasfoto vragen of een foto nemen van het Lid. Die foto dient louter om de identiteit van het Lid te controleren bij de toegang tot de Climbing Loft. Het Lid aanvaardt en geeft bij deze toestemming voor deze foto en het gebruik ervan door de Onderneming.

Artikel 7 – PERSOONSGEGEVENS Om de bescherming van de persoonsgegevens van zijn (potentiële) klanten en personeelsleden te garanderen, verbindt Arkose Belgium zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, na te leven en erop toe te zien dat ze ook wordt nageleefd door onderaannemers die in naam van Arkose verwerkingsactiviteiten met die gegevens uitvoeren. In dit kader zal door Arkose Belgium “een verklaring van naleving van de Verordening (EU) 2016/679” (zie bijlage 1 van deze AVV) worden ondertekend en aan de klant overhandigd. Deze verklaring maakt integraal deel uit van het Contract met Arkose Belgium.

Artikel 8 – VERHUUR Al het materiaal dat wordt gehuurd bij een Climbing Loft moet na afloop van de sessie of aan het einde van de huurperiode weer worden ingeleverd. Materiaal dat beschadigd is geraakt door ongepast gebruik of dat niet wordt teruggebracht, wordt aan de gebruiker gefactureerd. Artikel 9 – ONLINE BESTELLINGEN – HERROEPINGSRECHT Als de Diensten buiten de vestigingen van Arkose Belgium worden besteld, zijn op de voorgaande bestelprocedure de onderstaande bepalingen van toepassing:

 1. De consument beschikt als klant overeenkomstig de artikelen XIV.29 en XIV.41 van Boek XIV van het Belgisch Wetboek van economisch recht vanaf de datum waarop de overeenkomst op afstand of de overeenkomst buiten de maatschappelijke zetel wordt gesloten over een herroepingstermijn van 14 dagen waarbinnen hij het recht heeft om het gesloten contract te herroepen. Daarvoor kan de klant: 1° het modelformulier voor herroeping gebruiken van bijlage 2 van Boek XIV van het Belgisch Wetboek van economisch recht (ook beschikbaar op de website van de FOD Economie), of 2° een andere ondubbelzinnige verklaring afleggen waarin hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen bekendmaakt, of 3° het formulier in de bijlage van deze AVV gebruiken.
 2. De klant moet zelf uitdrukkelijk vragen om de uitvoering van een Dienst al te starten tijdens bovengenoemde herroepingstermijn als hij dat wenst. Als de klant gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht nadat hij heeft gevraagd om de uitvoering van een Dienst al te beginnen tijdens deze periode, dan moet hij het overeengekomen tarief voor die Diensten betalen, samen met de kosten die Arkose Belgium redelijkerwijs heeft gemaakt tot de datum van herroeping.
 3. Naast de gevallen voorzien in de artikelen XIV.35 en XIV.47 van het Wetboek kan de klant het voornoemde herroepingsrecht ook niet uitoefenen wanneer de dienst al volledig werd uitgevoerd en die uitvoering werd gestart met de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de klant, die daarbij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht zou verliezen zodra de overeenkomst volledig is uitgevoerd door Arkose Belgium.

Artikel 10 – TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN Op overeenkomsten met Arkose Belgium die op basis van deze AVV worden gesloten, is het Belgisch recht van toepassing. Het Lid zal elke klacht met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van deze algemene voorwaarden of van elk ander daaraan gerelateerd contractueel document eerst elektronisch richten aan het volgende adres: “resiliation@arkose.com”.

Als het geschil niet binnen een redelijke termijn kan worden opgelost, dan wordt in eerste instantie best gekozen voor een buitengerechtelijke regeling door de consumentenombudsdienst, overeenkomstig de artikelen XVI.1 tot XVI.28 van het Wetboek van economisch recht. De kenmerken en toepassingsvoorwaarden van die buitengerechtelijke regeling zijn terug te vinden op https://consumentenombudsdienst.be/nl/praktijk. Koning Albert II-laan 8 bus 1 te 11000 Brussel tel.: +32 2 702 52 20 e-mailadres: contact@consumentenombudsdienst.be website: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl De consumentenombudsdienst weigert krachtens artikel XVI.16, § 2 van het Wetboek van economisch recht een aanvraag te behandelen wanneer: ● de klacht verzonnen, kwetsend of eerrovend is; ● de klacht anoniem is of de tegenpartij niet is of kan worden geïdentificeerd; ● de klacht reeds door een gekwalificeerde entiteit werd behandeld; ● de klacht de regeling van een geschil beoogt dat reeds het voorwerp uitmaakt of heeft uitgemaakt van een vordering in rechte. De consumentenombudsdienst kan krachtens artikel XVI.16, § 3 van het Wetboek van economisch recht een aanvraag weigeren te behandelen wanneer: ● de betreffende klacht niet voorafgaandelijk bij de betrokken onderneming werd ingediend (in overeenstemming met artikel 9.1); ● de betreffende klacht meer dan een jaar geleden bij de betrokken onderneming werd ingediend; ● de behandeling van het geschil de effectieve werking van de Consumentenombudsdienst ernstig in het gedrang zou brengen. Als de buitengerechtelijke regeling van het geschil overeenkomstig artikel 9.2 mislukt, zijn enkel de Franstalige hoven en rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.

Bijlage 1 – verklaring van naleving van de Verordening (EU) 2016/679 (AVG) – ondertekend aan het Lid te overhandigen bij het sluiten van het contract

Brussel, 30.06.21

VERKLARING VAN NALEVING VAN DE VERORDENING (EU) 2016/679

VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD BETREFFENDE DE BESCHERMING VAN NATUURLIJKE PERSONEN IN VERBAND MET DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS EN BETREFFENDE HET VRIJE VERKEER VAN DIE

GEGEVENS (AVG)

Deze verklaring zal mee evolueren wanneer bij Arkose Belgium nieuwe praktijken voor de bescherming van

persoonsgegevens worden ingevoerd.

Om de bescherming van de persoonsgegevens van zijn (potentiële) klanten en personeelsleden te garanderen, verbindt Arkose Belgium zich ertoe de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG), die op 25 mei 2018 van kracht is geworden, na te leven en erop toe te zien dat ze ook wordt nageleefd door onderaannemers die in naam van Arkose verwerkingsactiviteiten met die gegevens uitvoeren. Arkose Belgium en zijn onderaannemers zien er overeenkomstig deze verordening heel de tijd op toe dat de geldende regels voor het verzamelen, verwerken, bewaren en doorgeven van de persoonsgegevens van de klanten, trainers en personeelsleden op elk moment worden nageleefd. Onder persoonsgegevens verstaan we alle gegevens die direct of indirect aan een burger kunnen worden gekoppeld: achternaam/voornaam, adres, geboorteplaats en -datum, bankkaart, telefoonnummer, biometrische gegevens, foto, rijksregisternummer ... Arkose Belgium besteedt daarom bijzondere aandacht aan de volgende punten: 1) Privacy by default: Arkose Belgium stelt als verwerkingsverantwoordelijke van de persoonsgegevens alles in het werk om standaard het hoogst mogelijke niveau van gegevensbescherming te garanderen. 2) Naleving door de onderaannemers: wanneer een beroep wordt gedaan op een onderaannemer, dan controleert Arkose Belgium dat die alle nodige garanties biedt voor de veiligheid en correcte verwerking van de gegevens die aan die onderaannemer worden toevertrouwd. 3) De onderaannemers van Arkose Belgium zijn ook verplicht om de instructies van Arkose Belgium, die duidelijk zijn vastgelegd in een schriftelijke overeenkomst, strikt na te leven. Die overeenkomst bevat essentiële informatie, zoals het doel, de duur, de aard en de voorwaarden van de desbetreffende verwerking, het soort gegevens en de doelgroep. Bovendien mogen eventuele onderaannemers van Arkose Belgium nooit handelen of beslissingen nemen zonder de uitdrukkelijke toestemming van Arkose Belgium. Als zij zelf ook een beroep wensen te doen op de diensten van een andere onderaannemer om hun opdracht uit te voeren, dan moeten zij Arkose Belgium daarvan op de hoogte brengen om diens toelating te verkrijgen en aantonen dat hun partner alle nodige garanties biedt. Ook de doorgifte van gegevens door hen gebeurt alleen in opdracht en nooit op eigen initiatief. 4) Expliciete gegevensverzameling: Arkose Belgium verzekert dat elke betrokkene van de verwerking van persoonsgegevens toestemming heeft gegeven voor het gebruik van diens gegevens. Arkose Belgium verkrijgt zo via een ondubbelzinnige actieve handeling van de gebruiker diens toestemming voor het gebruik van de persoonsgegevens. Arkose Belgium verzekert dat de toestemming van de gebruiker geïnformeerd en ondubbelzinnig is (ze kan niet op andere manieren worden geïnterpreteerd). Arkose Belgium vraagt op grond van het principe van minimale gegevensverwerking overigens enkel gegevens die noodzakelijk zijn voor het doeleinde van de gegevensverwerking en verbindt zich ertoe ervoor te zorgen dat deze gegevens nadien niet worden verwerkt op een manier die onverenigbaar is met dat doeleinde. Als we de verzamelde gegevens voor een ander doel willen gebruiken dan waarvoor ze zijn verkregen, zullen we de gebruiker opnieuw toestemming vragen voor die nieuwe verwerking. 5) Beperking van de bewaartermijn van de gegevens: Arkose Belgium verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens niet langer te bewaren dan nodig is voor de verwezenlijking van het doeleinde waarvoor ze werden verzameld en niet langer dan 3 jaar na het laatste contact met de betrokkene. Gegevens worden onmiddellijk verwijderd zodra ze niet langer nuttig zijn, tenzij archivering verplicht is. Wanneer we verplicht zijn om gegevens te archiveren, zorgen we ervoor dat we alleen die gegevens archiveren die nodig zijn voor de nakoming van die verplichting of voor een rechtsvordering door alle verzamelde gegevens te sorteren en alleen de essentiële gegevens te bewaren.  Het is belangrijk om te weten dat de gegevens die Arkose Belgium archiveert voor de nakoming van een wettelijke of reglementaire verplichting slechts worden gearchiveerd gedurende de tijd die nodig is om de verplichting in kwestie na te komen. De gearchiveerde gegevens worden vervolgens verwijderd wanneer de archivering niet langer gerechtvaardigd is. 6) Recht op informatie, directe inzage, rectificatie, bezwaar, overdraagbaarheid en wissing van de gegevens: a. Recht op informatie: Arkose Belgium verbindt zich ertoe te antwoorden op verzoeken van elke betrokkene die wenst te weten of we al dan niet gegevens over hem bezitten. b. Recht op directe inzage: elke betrokkene van gegevensverzameling door Arkose Belgium kan op een begrijpelijke manier een kopie krijgen van diens gegevens die worden verwerkt. Om zijn recht op inzage uit te oefenen, moet de gebruiker naar Arkose Belgium een verzoek met daarin ook een identiteitsbewijs sturen via e-mail op donneespersonnelles@arkose.com of per aangetekende brief naar Terhulpensesteenweg 166/2 te 1170 Brussel. Arkose Belgium zal binnen 30 dagen na ontvangst van het verzoek reageren. Recht op rectificatie: de gebruiker kan Arkose Belgium gratis vragen om onjuiste gegevens te verbeteren en om onvolledige, irrelevante of verboden gegevens te laten wissen of het gebruik ervan te verbieden. c. Recht op bezwaar: de gebruiker kan zich verzetten tegen de verwerking van zijn gegevens die door Arkose Belgium worden verwerkt, maar moet daarvoor ernstige en gerechtvaardigde redenen aanvoeren. Gebruikers kunnen hun recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen door Arkose Belgium echter niet uitoefenen als die verwerkingen noodzakelijk zijn voor de totstandkoming of uitvoering van een overeenkomst. Betrokkenen kunnen zich evenmin verzetten tegen de verwerking van hun gegevens door Arkose Belgium als die verwerking wettelijk of reglementair verplicht is. d. Recht op overdraagbaarheid: de betrokkene kan Arkose Belgium vragen zijn gegevens in elektronische vorm te bewaren en een kopie te verkrijgen zodat ze gemakkelijk kunnen worden overdragen aan een andere dienstverlener. e. Recht op gegevenswissing: de betrokkene kan Arkose Belgium vragen om zijn gegevens te wissen wanneer een van de volgende gevallen van toepassing is: i. de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of verwerkt door Arkose Belgium; ii. de betrokkene trekt zijn toestemming in en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking; iii. de betrokkene maakt bezwaar tegen een verwerking die noodzakelijk is voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan Arkose Belgium is verleend, of tegen verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Arkose Belgium of van een derde; iv. de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking van zijn gegevens ten behoeve van direct marketing; v. de gegevens werden onrechtmatig verwerkt; vi. de gegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het Belgisch recht neergelegde wettelijke verplichting; vii. de gegevens werden verzameld in het kader van een aanbod diensten van Arkose Belgium voor kinderen.

Bij een dergelijk verzoek zal Arkose Belgium zo snel mogelijk en in elk geval binnen een maand na het verzoek redelijke stappen ondernemen om elke koppeling naar en elke bestaande kopie of reproductie van die gegevens te wissen.

Meer informatie over het beleid van Arkose Belgium met betrekking tot de verordening betreffende de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens (AVG) is op eenvoudig verzoek verkrijgbaar via donneespersonnelles@arkose.com.

Bijlage 2 – Formulier voor herroeping () Doorhalen wat niet van toepassing is. (Dit formulier enkel invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen) - Aan Arkose Belgium, op het onderstaande adres ... Ik/Wij () deel/delen () u hierbij mede dat ik/wij () mijn/onze () overeenkomst betreffende de levering van de volgende dienst/diensten () herroep/herroepen (): ………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Besteld op …………………………………… - Naam/namen () consument(en)………………………………………………………………………………………… - Adres/adressen (*) consument(en) ……………………………………………………………………………………… - Datum en handtekening van de consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

Bijlage 3 – Formulier voor toestemming om de diensten uit te voeren Ondergetekende vraagt Arkose Belgium uitdrukkelijk om het dienstencontract met betrekking tot de hierboven bestelde dienst uit te voeren vóór het verstrijken van de herroepingstermijn zoals vastgelegd in de artikelen XIV.29 tot 35 en 41 tot 47 van het Wetboek van economisch recht. Bijgevolg, en ook als ik toch zou gebruikmaken van mijn herroepingsrecht, verbind ik mij ertoe de diensten te betalen aan het overeengekomen tarief, samen met de kosten die Arkose Belgium redelijkerwijs zal hebben gemaakt tot de datum van herroeping. Verder erken ik dat ik mijn herroepingsrecht verlies zodra het contract volledig is uitgevoerd.

Bijlage 4 – Precontractuele informatie

 1. Bedrijfsnaam: Arkose Belgium
 2. Adres: Terhulpensesteenweg 166/2 te 1170 Brussel
 3. E-mail: info@arkose.com
 4. Website: https://canal.arkose.com/
 5. KBO: 0715.419.441
 6. Bestuurders: de Franse onderneming Arkose&co, waarvan Mijnheer GUILLOU Steve de vaste vertegenwoordiger is
 7. Verkoopvoorwaarden: zie de AVV
 8. Vooraf vastgelegde prijs voor de dienstverlening: zie voorwaarden en tarieven
 9. Aard van de dienst: zie de AVV
 10. Verzekering: zie de AVV

Arkose Belgium – Ondernemingsnummer 0715.419.441 Terhulpensesteenweg 166 - 1170 Watermaal-Bosvoorde